ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

คุณสมบัติบางอย่างของไซต์อาจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎเพิ่มเติม ซึ่งจะโพสต์บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติดังกล่าว ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และกฎเพิ่มเติมทั้งหมดดังกล่าวรวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งดูแลการใช้งานไซต์ของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ ถือว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจและความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ระบบและ/หรือใช้ไซต์ ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้มีการใช้อนุญาโตตุลาการส่วนที่ 10.2 เป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขข้อพิพาท และยังจำกัดการเยียวยาที่คุณมีในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเข้าถึงเว็บไซต์

Kubet ข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทให้สิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนได้ ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น ข้อจำกัดบางประการ สิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติให้คุณในข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: (a) คุณจะไม่ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน มอบหมาย แจกจ่าย โฮสต์หรือหาประโยชน์จากไซต์ในเชิงพาณิชย์ (b) คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แยกส่วน คอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ (c) คุณจะไม่เข้าถึงไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกันหรือแข่งขันได้; และ (d) ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ หรือส่งส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปิดตัว การอัปเดต หรือ นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์จะต้องเก็บไว้ในสำเนาทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณอนุมัติแล้วว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก หรือการยุติไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่มีการสนับสนุนหรือการบำรุงรักษา คุณยอมรับว่าบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์แก่คุณ หากไม่รวมเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอาจมอบให้ คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า ในเว็บไซต์และเนื้อหานั้นเป็นของบริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการเข้าถึงไซต์ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ แก่คุณ ยกเว้นสิทธิ์การเข้าถึงแบบจำกัดที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2.1 บริษัทและซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับในข้อกำหนดเหล่านี้

เนื้อหาของผู้ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เนื้อหาของผู้ใช้ “เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลและเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งไปยังไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณรับรองว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา คุณไม่สามารถเป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยต่อผู้อื่นว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณได้รับการจัดหา สนับสนุน หรือรับรองโดยบริษัทในทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากคุณเพียงผู้เดียวต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณจึงอาจต้องรับผิด บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์ นอกจากนี้ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณอาจถูกลบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำสำเนาสำรองเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหากคุณต้องการ คุณให้อนุญาตแก่บริษัทในการทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะและดำเนินการ เตรียมงานลอกเลียนแบบของ รวมเข้ากับงานอื่น ๆ และใช้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และเพื่อ ให้อนุญาตช่วงของสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไว้ในไซต์เท่านั้น คุณสละสิทธิ์การเรียกร้องและการยืนยันสิทธิทางศีลธรรมหรือการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณอย่างไม่อาจย้อนกลับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดต่อไปนี้ประกอบขึ้นเป็น “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้”: คุณตกลงที่จะไม่ใช้ไซต์เพื่อรวบรวม อัปโหลด ส่ง แสดง หรือแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ (i) ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน; (ii) ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ล่วงละเมิด ละเมิด ข่มขู่ เป็นอันตราย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หยาบคาย หมิ่นประมาท เป็นเท็จ โดยเจตนาทำให้เข้าใจผิด ค้าขายหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดสิทธิบัตร ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ ความเกลียดชัง หรือทางกายภาพ อันตรายใด ๆ ต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ (iii) ที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง; หรือ (iv) ที่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือภาระผูกพันหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ และเพื่อตรวจสอบและ/หรือดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือสร้างความรับผิดต่อเราหรือบุคคลอื่นใด การกระทำดังกล่าวอาจรวมถึงการลบหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ การยกเลิกบัญชีของคุณตามมาตรา 8 และ/หรือการรายงานคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากคุณให้ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะใดๆ แก่บริษัทเกี่ยวกับไซต์ แสดงว่าคุณมอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดในคำติชมดังกล่าวแก่บริษัท และตกลงว่าบริษัทจะมีสิทธิ์ใช้และใช้ประโยชน์จากคำติชมดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในลักษณะใดก็ตามที่เชื่อว่าเหมาะสม บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับบริษัทว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์